Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Świadczenie Wychowawcze

Czcionka:

Zmiany w 500+ - LINK

 

Świadczenie wychowawcze realizowane jest  na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195 ze zm.)

 

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie. Świadczenie przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

 

Kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.

 

Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne 1200,00 zł.

 

Przez pierwsze dziecko należy rozumieć jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia.
W przypadku dzieci urodzonych tego samego dnia, miesiąca, roku, będących najstarszymi dziećmi w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia, pierwsze dziecko oznacza jedno z tych dzieci wskazane przez osobę uprawnioną do świadczenia wychowawczego.


Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

 1. dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
 2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
 3. pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
 4. członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy
  o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 W przypadku gdy osoba uprawniona do świadczenia wychowawczego marnotrawi wypłacane jej świadczenie wychowawcze lub wydatkuje je niezgodnie z celem, organ właściwy przekazuje należne osobie świadczenie wychowawcze w całości lub w części w formie rzeczowej lub formie opłacania usług.

 Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następują odpowiednio na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego dziecka albo opiekuna prawnego dziecka.


Wniosek składa się w miejscu zamieszkania. Można to zrobić poprzez internet, za pośrednictwem Poczty Polskie. E-wnioski o świadczenie wychowawcze można składać za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS, ePUAP oraz poprzez bankowość elektroniczną.

W gminie Ustrzyki Dolne Program „Rodzina 500 plus” jest  realizowany przez
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustrzykach Dolnych. Wnioski
o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego są przyjmowane przy ul. Wyzwolenia 7 w siedzibie Ośrodka.

Osoba ubiegająca się o świadczenie na pierwsze dziecko lub jedyne dziecko w rodzinie musi dołączyć do wniosku:
- oświadczenie o dochodach,
- w przypadku rolników – zaświadczenie o wielkości gospodarstwa z Urzędu Miasta i Gminy,
- w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko – dokumenty dotyczące zasądzonych alimentów,
- w przypadku cudzoziemców – określone zezwolenie na pobyt i pracę w Polsce,
- w przypadku rodziców adopcyjnych – dokumenty dotyczące przysposobienia,
- akt urodzenia dziecka/ dzieci,
- do dochodu wlicza się alimenty od drugiego rodzica, a także z Funduszu Alimentacyjnego.


OKRES USTALANIA PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO:

 1. Prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest na okres od dnia 1 października do dnia 30 września roku następnego.
 2. Prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu,
  o którym mowa w ust. 1, nie wcześniej niż od dnia odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka.
 3. Jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia
  o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego uzależnionego od niepełnosprawności, prawo to ustala się począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.
 4. W przypadku, gdy prawo do świadczenia wychowawczego uzależnione jest od niepełnosprawności dziecka, prawo do świadczenia wychowawczego ustala się na okres, o którym mowa w ust. 1, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. W tym przypadku prawo do świadczenia wychowawczego ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia, nie dłużej jednak niż do końca okresu, o którym mowa w ust. 1.
 5. W razie utraty dochodu prawo do świadczenia wychowawczego ustala się od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrata dochodu, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku.
 6. W przypadku, gdy uzyskanie dochodu powoduje utratę prawa do świadczenia wychowawczego, świadczenie nie przysługuje od miesiąca następującego po pierwszym miesiącu od miesiąca, w którym dochód został osiągnięty.

 

 

 

Kalendarium

Luty 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

Biuletyn Informacji Publicznej